Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Work-EAZY B.V.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Work-EAZY B.V., (hierna Work-EAZY BV) goederen en/of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Work-EAZY BV en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. PRIJS EN BETALING

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

2.4 De prijzen van de diensten en abonnementen van Work-EAZY BV. kunnen jaarlijks worden aangepast op basis van de door het CBS gepubliceerde Prijsindex voor de Commerciële Dienstverlening (DPI). De variabele tarieven (gesprekskosten) kunnen per half jaar worden aangepast afhankelijk van de door de leverancier gepubliceerde prijzen.

3. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN NIET-OVERNAME BEDING

3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

4. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN

4.1 Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Work-EAZY BV, totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Work-EAZY BV zijn voldaan.

5. RISICO

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Work-EAZY BV of diens licentiegevers en leveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6.3 Het is Work-EAZY BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Work-EAZY BV door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7. MEDEWERKING DOOR KLANT

7.1 Klant zal Work-EAZY BV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Work-EAZY BV te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures, databeheer en –back up en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Work-EAZY BV staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Work-EAZY BV in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.4 Ingeval medewerkers van Work-EAZY BV op de locatie van Klant werkzaamheden verrichten, zal Klant kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. Klant zal Work-EAZY BV vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Work-EAZY BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

8. LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door Work-EAZY BV genoemde levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Work-EAZY BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde levertermijn brengt Work-EAZY BV niet in verzuim. Work-EAZY BV is niet gebonden aan levertermijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Work-EAZY BV en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. BEËINDIGING

9.1 Het is elk der partijen niet toegestaan eenzijdig over te gaan tot voortijdige ontbinding van de gesloten overeenkomst. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts dan alleen toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.2 Work-EAZY BV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Work-EAZY BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Work-EAZY BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Work-EAZY BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. AANSPRAKELIJKHEID VAN WORK-EAZY BV; VRIJWARING

10.1 Work-EAZY BV aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Work-EAZY BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Work-EAZY BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de overeenkomst heeft ontbonden.

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;

10.3 Aansprakelijkheid van Work-EAZY BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4 Buiten de in artikel 10.2 genoemde gevallen rust op Work-EAZY BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.5 De aansprakelijkheid van Work-EAZY BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Work-EAZY BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Work-EAZY BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Work-EAZY BV in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Work-EAZY BV meldt.

10.7 Klant vrijwaart Work-EAZY BV voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Work-EAZY BV geleverde diensten, apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.8 Work-EAZY BV behoudt zich het recht voor van haar Klanten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat (backup). Klant vrijwaart Work-EAZY BV voor alle aanspraken welke betrekking hebben op het verlies van datagegevens, programmatuur of andere materialen, tijdens, voor of na uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening door Work-EAZY BV.

11. OVERMACHT

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Work-EAZY BV.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 De overeenkomsten tussen Work-EAZY BV en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

AANVULLENDE BEPALINGEN I – DIENSTVERLENING

13. UITVOERING

13.1 Work-EAZY BV zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Work-EAZY BV gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Work-EAZY BV gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen. Work-EAZY BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.

13.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Work-EAZY BV altijd gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

14. WIJZIGING EN MEERWERK

14.1 Indien Work-EAZY BV op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Work-EAZY BV worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Work-EAZY BV. Work-EAZY BV is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Work-EAZY BV, kunnen worden beïnvloed.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Work-EAZY BV Klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

15. OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

15.1 Voor zover de dienstverlening van Work-EAZY BV bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Work-EAZY BV steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Work-EAZY BV gebruikelijke regels.

15.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Work-EAZY BV aanleiding geeft, is Work-EAZY BV gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

AANVULLENDE BEPALINGEN II – LEVERING HARDWARE

16. AFLEVERING

16.1 De door Work-EAZY BV aan Klant verkochte hardware zal aan Klant worden afgeleverd op de plaats van het kantoor of magazijn van op een door Klant aan te wijzen plaats in Nederland.

16.2 Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

17. INSTALLATIE HARDWARE

17.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Work-EAZY BV de hardware installeren of laten installeren.

18. RETOURZENDINGEN

18.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Work-EAZY BV niet verplicht retourzendingen van Klant te accepteren.

18.2 In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Work-EAZY BV van de door Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Klant totdat zij door Work-EAZY BV zijn geaccepteerd en gecrediteerd.

19. AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

19.1 Work-EAZY BV zal de hardware aan Klant ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 16 dan wel, indien een door Work-EAZY BV uit te voeren inrichting van de hardware schriftelijk is overeengekomen, door inrichting van de hardware bij Work-EAZY of bij Klant. De hardware zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door Work-EAZY BV uit te voeren inrichting schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

20. GARANTIE OP HARDWARE

20.1 Indien en voor zover Work-EAZY BV hardware van derden aan Klant levert, zullen voor wat betreft die hardware de voorwaarden en garantiebepalingen van die derden van toepassing zijn. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Work-EAZY BV zal deze voorwaarden aan Klant op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en Work-EAZY BV om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Klant zonder toestemming van Work-EAZY BV wijzigingen in de hardware of in de onderdelen die door Work-EAZY BV in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.

20.1 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Work-EAZY BV in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

AANVULLENDE BEPALINGEN III – WERKZAAMHEDEN BEHEER

21. DUUR

21.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van werkzaamheden, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van twee jaar geldt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Klant is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

21.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Klant of Work-EAZY BV de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor het einde van de betreffende periode.

22. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

22.1 Work-EAZY BV zal de werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

22.2 Alle door Work-EAZY BV te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Work-EAZY BV te stellen voorwaarden en aanwijzingen door Klant worden geprepareerd en worden aangeleverd.

22.3 Klant staat er voor in dat alle door hem aan Work-EAZY BV ter uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Work-EAZY BV verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Work-EAZY BV.

22.4 Alle door Work-EAZY BV bij de werkzaamheden te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Work-EAZY BV, ook indien Klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Work-EAZY BV. Work-EAZY BV kan de van Klant ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Klant alle aan Work-EAZY verschuldigde bedragen betaald heeft.

22.5 Work-EAZY BV kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de werkzaamheden aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Work-EAZY BV Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Klant. In zodanig geval kan Klant de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Work-EAZY BV de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

22.6 Work-EAZY BV zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Des verzocht zal Work-EAZY BV tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Klant adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Klant.

23. BEVEILIGING EN PRIVACY

23.1 Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht.

23.2 Klant vrijwaart Work-EAZY BV voor alle aanspraken van derden die jegens Work-EAZY BV mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.

24. GARANTIE

24.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Work-EAZY BV niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de werkzaamheden. Klant zal deze resultaten na ontvangst controleren. Work-EAZY BV staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Work-EAZY BV uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Work-EAZY BV de werkzaamheden corrigeren en herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de werkzaamheden benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Klant de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Work-EAZY BV kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Work-EAZY BV, kan Klant Work-EAZY BV verzoeken werkzaamheden te herhalen, in welk geval Work-EAZY BV de kosten daarvan in rekening zal brengen. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Work-EAZY BV redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Work-EAZY BV de voor de betreffende werkzaamheden door Klant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Klant aansprakelijk te zijn.